Duurzame gebiedsontwikkeling: zonnepanelen ENGIE

9 oktober 2017

Begin 2017 is met de provincie en ENGIE een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Uitwerking van het initiatief heeft er toe geleid dat ENGIE een zonnepark van 30 hectare wil gaan exploiteren. Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden.

Het realiseren van een zonnepanelen park past bovendien binnen de ambities op het gebied van duurzaamheid van de gemeente om in 2025 energieneutraal te zijn.

Duurzame gebiedsontwikkeling Flevokust Haven

In het bestemmingsplan Flevokust Haven is de mogelijkheid voor een zonnepark opgenomen. Voor het gebruik van de grond heeft ENGIE met de gemeente een contract gesloten. Het contract voor het gebruik van de grond is voor 18 jaar. Dit initiatief belemmert niet de vestiging van nieuwe bedrijven, omdat er nog ruimschoots mogelijkheden zijn. Immers er is nu voor de komende jaren, buiten deze 30 ha, nog 43 ha beschikbaar, waarvan 7 ha nu bouwrijp gemaakt wordt voor de eerste bedrijven die zich hier willen vestigen. Zelfs als deze gronden zijn uitgegeven, is er alsnog in potentie 80 ha beschikbaar voor de vestiging van bedrijven.

Wethouder Ed Rentenaar: ”Zowel ENGIE, provincie Flevoland als de gemeente hebben alle drie ambities op het gebied van duurzaamheid. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt niet alleen een stap gezet naar een duurzamer Lelystad, maar ook om van Flevokust Haven een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling te maken. Het initiatief van het zonnepanelen park past hier prima binnen. Daarnaast streven we ook naar een duurzaamheidscertificaat voor gebiedsontwikkeling (BREEAM.NL Gebiedsontwikkeling) Flevokust Haven.”

Subsidie

Voor de realisatie van het zonnepark heeft ENGIE, zogenaamde SDE+subsidie aangevraagd. Deze subsidie wordt vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken. Zodra er duidelijkheid is over de subsidie wordt het verdere proces voor realisatie in gang gezet. De bouw vindt naar verwachting in 2018 plaats.

Duurzamer Lelystad

“Met de komst van dit zonnepark wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling uit het uitvoeringsplan Duurzaamheid om Lelystad in 2025 energieneutraal te maken. Energieneutraal wil zeggen dat de hoeveelheid energie die in de stad wordt gebruikt, ook in dezelfde hoeveelheid in Lelystad wordt opgewekt. Dat kunnen we bereiken door het zoveel mogelijk benutten van windenergie, biomassa én zonne-energie. Het te realiseren zonnepark door ENGIE is daarom heel belangrijk en past bij onze ambitie richting een duurzamer Lelystad”, aldus wethouder Elly van Wageningen.  

5700 huishoudens

Het park van 30 hectare gaat bestaan uit 74.000 panelen en heeft een vermogen van 20 MW. Dat is voldoende groene energie voor 5700 huishoudens. De zonnepanelen komen op schuine stellages net boven de grond. Daarnaast realiseert ENGIE op eigen terrein van de Maxima centrale nog een zonnepark van 9200 panelen. De bouw daarvan is reeds begonnen en de oplevering wordt begin december 2017 verwacht. Dit park produceert voor nog eens 800 huishoudens groene stroom.